Semalt: ferol gatnawyny ýokarlandyrmak üçin 6 sany ak şlýapa SEO usuly

Webhli web ussatlary web sahypalaryna köp traffik sürmek isleýärler, ýöne az sanlysy bu meselä ýetýär. Başga sözler bilen aýdanyňda, ugrukdyryjy traffigiň web sahypaňyza köp tomaşa we hit almagyň ýeke-täk usulydygyny aýdyp bileris, ýöne bu gara şlýapa SEO-nyň bir bölegi. Hil trafigini döretmek isleseňiz, Google-yň düzgünlerine we düzgünlerine boýun egmeli we ak şlýapa SEO strategiýalaryny kabul etmeli bolarsyňyz.

Aleksandr Peresunko, müşderi üstünlik Semalt , web üçin salgylanma trafik uly mukdary Maşyn ýerde käbir ak şapka usullary berýär.

Usul 1. Sowal-jogap web sahypalarynda işjeň boluň

Yahoo Answers we Quora ýaly sorag-jogap sahypalary ugrukdyryjy traffigiň gowy çeşmesidir. Kiçi göwrümli işiňiz bar bolsa we ony birnäçe hepdäniň içinde ösdürmek isleseňiz, wagtyňyzy bu ýere sarp etmeli däl we bu web sahypalarynyň ikisinde-de işjeň bolmaly.

Ara alyp maslahatlaşmaga başlamazdan ozal web sahypaňyza degişli mowzugy, kategoriýany we gözleg sözlemlerini tanamalysyňyz. Sahypaňyzyň mowzuklary ara alnyp maslahatlaşylmaýan toparlara soraglara jogap bermegiň peýdasy ýok. Ativea-da bolmasa, öz çekişmäňize başlap, aýratyn bir topar döredip, web sahypasyna has köp adamy özüne çekip, soragyň baglanyşygyny goýup bilersiňiz. Soragyň mazmuny bilen baglanyşykly web sahypaňyzyň birnäçe baglanyşygyny goýup, köp mukdarda traffik almak üçin käbir adamlara bellik edip bilersiňiz.

Usul 2. Wideo marketing kampaniýasyny dörediň

Bu günler köp adam wideo marketing kampaniýalary bilen gyzyklanýar, şonuň üçin her hepde bir topar kampaniýa döretmeli. Islenýän diňleýjileri nyşana alyp bilmek üçin web sahypaňyza degişlidigine göz ýetiriň.

Birinji ädim, kampaniýanyňyzyň sebäbini tanamak we kesgitlemek. Ondan soň, wideo mazmunyňyzda ara alyp maslahatlaşmak isleýän mowzugyňyz barada aýdyň bolmaly we birnäçe minutyň içinde has köp hereket etmek üçin çagyryş çäresini ulanmaly. Wideolary YouTube-da ýazga almagy we çap etmegi ýatdan çykarmaň we kanalyňyzy mahabatlandyrmagy dowam etdiriň.

Usul 3. Mazmuny düzmek

Üçünji usul, mazmuny düzmekdir. Bu köp wagt talap edýär, ýöne mazmuny düzmek web sahypaňyza köp mukdarda hilli traffigi sürmegiň iň peýdaly we geň galdyryjy usullaryndan biridir. Mundan başga-da, birnäçe sagadyň dowamynda ýokary hilli baglanyşyklary gurmaga kömek edýär. Elmydama özüne çekiji we maglumat beriji mazmuny düzmeli we başgalaryň işini göçürmeli däl. Asyl bolmaly we Storify we Scoop.it ýaly web sahypalarynda ulanyp bolýar.

Usul 4. Täsirli marketing kampaniýasy

Täsirli marketing kampaniýasy, sahypaňyzy ýa-da markaňyzy köp sanly adamyň öňünde galdyrmagyň ideal we güýçli usulydyr. Şu günler sanly marketologlaryň köpüsi bu strategiýany internetde öz kärhanalaryny we markalaryny tanatmak üçin ulanýarlar. Täsir edijiler dürli görnüşlidir, ýöne iň meşhurlar meşhurlar, tendensiýalar, domen hünärmenleri we bloggerlerdir. Sahypaňyz ýa-da markaňyz üçin iň ýokary artykmaçlyklardan peýdalanmak üçin olaryň käbiri bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz.

Usul 5. Forum ýerleşdirýän web sahypalaryna goşulyň

Onlaýn forumlar ýokary hilli traffigi döretmegiň gowy usulydyr. Birnäçe meşhur forumlara goşulyp, web sahypaňyz hakda ýazyp bilersiňiz. Gepleşikler arkaly köp adamy çekmäge synanyşyň we sahypaňyzyň baglanyşyklaryny söhbetdeşlikde goýuň.

Usul 6. Sosial mediany ulanyň

Web sahypaňyza ýokary hilli traffigi sürmek üçin sosial media saýtlaryndan paýhasly peýdalanmaly. “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn”, “Google+” we “Instagram” mazmunyňyzy internetde tanatmak üçin ajaýyp çeşme. Sosial ulgam web sahypalarynyň düzgünlerine we düzgünlerine eýerip, köp halanýanlary, paýlaşmalary, teswirleri we yzarlaýjylary almaga synanyşyň. Mazmunyňyzy “Facebook” jemgyýetlerinde paýlaşyň we yzygiderli tweet ýazyň. Täze, paýlaşylýan we maglumat beriji bolmaly.